ترجمه Overstock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌. می باشد

Overstock به چه معناست و Overstock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overstock

موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌., ترجمه موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌., کلمات شبیه موجودي‌ بيش‌ از حدلزوم‌ داشتن‌.
دانلود فایل ها