ترجمه Overuse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استعمال‌ مفرط‌. می باشد

Overuse به چه معناست و Overuse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overuse

استعمال‌ مفرط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استعمال‌ مفرط‌., ترجمه استعمال‌ مفرط‌., کلمات شبیه استعمال‌ مفرط‌.
دانلود فایل ها