ترجمه Overwear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌. می باشد

Overwear به چه معناست و Overwear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overwear

(دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌., ترجمه (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌., کلمات شبیه (دراثرزياد پوشيدن‌) پاره‌ و مندرس‌ كردن‌.
دانلود فایل ها