ترجمه Pacificism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صلحجويي‌ , در فارسی : ايين‌ احتراز از جنگ‌

Pacificism به چه معناست و Pacificism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pacificism

(msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌, ترجمه (msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌, کلمات شبیه (msificap) ارامش‌ ط‌لبي‌ , صلحجويي‌ به لاتین , ايين‌ احتراز از جنگ‌ به لاتین
دانلود فایل ها