ترجمه Packing Density در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تراكم‌ بسته‌ بندي‌. می باشد

Packing Density به چه معناست و Packing Density یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Packing Density

تراكم‌ بسته‌ بندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تراكم‌ بسته‌ بندي‌., ترجمه تراكم‌ بسته‌ بندي‌., کلمات شبیه تراكم‌ بسته‌ بندي‌.
دانلود فایل ها