ترجمه Paleethnology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌. می باشد

Paleethnology به چه معناست و Paleethnology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleethnology

مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌., ترجمه مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌., کلمات شبیه مبحث‌ شناسايي‌ انسانهاي‌ قديم‌.
دانلود فایل ها