ترجمه Paleozoic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌. می باشد

Paleozoic به چه معناست و Paleozoic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleozoic

اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌., ترجمه اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌., کلمات شبیه اغاز دوره‌ كامبريان‌ تا اوايل‌دوره‌ پرميان‌ ط‌ول‌ كشيده‌.
دانلود فایل ها