خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38444 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38444','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38444 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paleozoology به فارسی

ترجمه Paleozoology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند. می باشد

Paleozoology به چه معناست و Paleozoology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paleozoology

باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند. به خارجی , ریشه انگلیسی باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند., ترجمه باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند., کلمات شبیه باسنگواره‌ها وجانوران‌ فسيل‌ شده‌سروكار دارند.

دیدگاه‌تان را بنویسید: