ترجمه Palimpsest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و می باشد

Palimpsest به چه معناست و Palimpsest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palimpsest

نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و به خارجی , ریشه انگلیسی نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و, ترجمه نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و, کلمات شبیه نسخه‌ خط‌ي‌ يا دست‌ نوشته‌اي‌ كه‌ نوشته‌ء روي‌ ان‌ پاك‌ شده‌و
دانلود فایل ها