ترجمه Palinode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌ می باشد

Palinode به چه معناست و Palinode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palinode

قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌, ترجمه قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌
دانلود فایل ها