خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38458 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38458','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38458 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Palinode به فارسی

ترجمه Palinode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌ می باشد

Palinode به چه معناست و Palinode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palinode

قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌, ترجمه قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ شعر يا سرودي‌ كه‌ مط‌لب‌ شعر يا سرود قبلي‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: