ترجمه Palletize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌. می باشد

Palletize به چه معناست و Palletize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palletize

و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌., ترجمه و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌., کلمات شبیه و غيره‌)چيزي‌ را حمل‌ كردن‌.
دانلود فایل ها