خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38484 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38484','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38484 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Palmar به فارسی

ترجمه Palmar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كف‌ دستي‌. می باشد

Palmar به چه معناست و Palmar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palmar

كف‌ دستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كف‌ دستي‌., ترجمه كف‌ دستي‌., کلمات شبیه كف‌ دستي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: