ترجمه Palmer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌ می باشد

Palmer به چه معناست و Palmer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palmer

زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌, ترجمه زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌, کلمات شبیه زوار امكنه‌ مقدسه‌ كه‌ دو برگ‌ خرما را صليب‌ وار به‌
دانلود فایل ها