ترجمه Palpability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ احساس‌ و لمس‌. می باشد

Palpability به چه معناست و Palpability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Palpability

قابل‌ احساس‌ و لمس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ احساس‌ و لمس‌., ترجمه قابل‌ احساس‌ و لمس‌., کلمات شبیه قابل‌ احساس‌ و لمس‌.
دانلود فایل ها