ترجمه Pancreatin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌. می باشد

Pancreatin به چه معناست و Pancreatin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pancreatin

(ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌., ترجمه (ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌., کلمات شبیه (ش‌.- حياتي‌) دياستاز شيره‌ لوزالمعده‌.
دانلود فایل ها