ترجمه Panda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا. می باشد

Panda به چه معناست و Panda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panda

(ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا., ترجمه (ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مورچه‌ خوار فلس‌ دار هيماليا.
دانلود فایل ها