ترجمه Pantropic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتشر در

Pantropic به چه معناست و Pantropic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pantropic

(laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌, ترجمه (laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌, کلمات شبیه (laciportnap) (گ‌.ش‌.) واقع‌ در مناط‌ق‌ حاره‌ , منتشر در به لاتین
دانلود فایل ها