ترجمه Papaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌ می باشد

Papaw به چه معناست و Papaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Papaw

(wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌, ترجمه (wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌, کلمات شبیه (wapwap) (گ‌.ش‌.) درخت‌ پاپااو يا درخت‌ نخل‌ امريكاي‌
دانلود فایل ها