ترجمه Paprica در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز. می باشد

Paprica به چه معناست و Paprica یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paprica

(akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز. به خارجی , ریشه انگلیسی (akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز., ترجمه (akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز., کلمات شبیه (akirpap) (گ‌.ش‌.) ميوه‌ رسيده‌ فلفل‌ قرمز.
دانلود فایل ها