ترجمه Parallax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اختلاف‌

Parallax به چه معناست و Parallax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallax

اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر, ترجمه اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر, کلمات شبیه اختلاف‌ رويت‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ محل‌ ديد ناظ‌ر , اختلاف‌ به لاتین
دانلود فایل ها