ترجمه Parallel Computer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامپيوتر موازي‌. می باشد

Parallel Computer به چه معناست و Parallel Computer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallel Computer

كامپيوتر موازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كامپيوتر موازي‌., ترجمه كامپيوتر موازي‌., کلمات شبیه كامپيوتر موازي‌.
دانلود فایل ها