ترجمه Parallel Processing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پردازش‌ موازي‌. می باشد

Parallel Processing به چه معناست و Parallel Processing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parallel Processing

پردازش‌ موازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پردازش‌ موازي‌., ترجمه پردازش‌ موازي‌., کلمات شبیه پردازش‌ موازي‌.
دانلود فایل ها