ترجمه Paramorphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌ می باشد

Paramorphic به چه معناست و Paramorphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paramorphic

(suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌, ترجمه (suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌, کلمات شبیه (suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌
دانلود فایل ها