خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38734 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38734','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38734 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Paraphernalia به فارسی

ترجمه Paraphernalia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوازم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متعلقات‌ , در فارسی : ضمائم‌ , به فارسی : لفافه‌.

Paraphernalia به چه معناست و Paraphernalia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraphernalia

لوازم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لوازم‌, ترجمه لوازم‌, کلمات شبیه لوازم‌ , متعلقات‌ به لاتین , ضمائم‌ به لاتین , لفافه‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: