ترجمه Paraphrase در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترجمه‌ و تفسير كردن‌. می باشد

Paraphrase به چه معناست و Paraphrase یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paraphrase

ترجمه‌ و تفسير كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ترجمه‌ و تفسير كردن‌., ترجمه ترجمه‌ و تفسير كردن‌., کلمات شبیه ترجمه‌ و تفسير كردن‌.
دانلود فایل ها