ترجمه Paratrooper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز چترباز. می باشد

Paratrooper به چه معناست و Paratrooper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paratrooper

سرباز چترباز. به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز چترباز., ترجمه سرباز چترباز., کلمات شبیه سرباز چترباز.
دانلود فایل ها