ترجمه Parcae در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌. می باشد

Parcae به چه معناست و Parcae یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parcae

(افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌., ترجمه (افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌., کلمات شبیه (افسانه‌ روم‌ قديم‌) سه‌ خداي‌ سرنوشت‌.
دانلود فایل ها