ترجمه Parkinsonism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌ می باشد

Parkinsonism به چه معناست و Parkinsonism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parkinsonism

(ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌, ترجمه (ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اختلال‌ مزمن‌ عصبي‌ كه‌ با سختي‌ عضلات‌ بدن‌ و لرزش‌
دانلود فایل ها