ترجمه Parse Tree در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درخت‌ تجزيه‌. می باشد

Parse Tree به چه معناست و Parse Tree یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parse Tree

درخت‌ تجزيه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درخت‌ تجزيه‌., ترجمه درخت‌ تجزيه‌., کلمات شبیه درخت‌ تجزيه‌.
دانلود فایل ها