ترجمه Parsley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) جعفري‌. می باشد

Parsley به چه معناست و Parsley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parsley

(گ‌.ش‌.) جعفري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) جعفري‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) جعفري‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) جعفري‌.
دانلود فایل ها