ترجمه Partial Correctness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صحت‌ جزئي‌. می باشد

Partial Correctness به چه معناست و Partial Correctness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partial Correctness

صحت‌ جزئي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صحت‌ جزئي‌., ترجمه صحت‌ جزئي‌., کلمات شبیه صحت‌ جزئي‌.
دانلود فایل ها