ترجمه Particularization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرح‌ دقيق‌. می باشد

Particularization به چه معناست و Particularization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Particularization

شرح‌ دقيق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شرح‌ دقيق‌., ترجمه شرح‌ دقيق‌., کلمات شبیه شرح‌ دقيق‌.
دانلود فایل ها