ترجمه Partisan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رفدار , در فارسی : حامي‌

Partisan به چه معناست و Partisan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partisan

(nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند به خارجی , ریشه انگلیسی (nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند, ترجمه (nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند, کلمات شبیه (nazitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند , ط‌رفدار به لاتین , حامي‌ به لاتین
دانلود فایل ها