ترجمه Partitura در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاملا , در فارسی : قط‌عه‌ كامل‌.

Partitura به چه معناست و Partitura یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partitura

(rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌, ترجمه (rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌, کلمات شبیه (rutitrap) (مو.) بط‌ور تمام‌ وكمال‌ , كاملا به لاتین , قط‌عه‌ كامل‌. به لاتین
دانلود فایل ها