ترجمه Partizan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌رفدار , در فارسی : حامي‌

Partizan به چه معناست و Partizan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partizan

(nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند به خارجی , ریشه انگلیسی (nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند, ترجمه (nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند, کلمات شبیه (nasitrap) شمشير پهن‌ ودسته‌ بلند , ط‌رفدار به لاتین , حامي‌ به لاتین
دانلود فایل ها