ترجمه Pate De Foie Gras در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌. می باشد

Pate De Foie Gras به چه معناست و Pate De Foie Gras یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pate De Foie Gras

خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌., ترجمه خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌., کلمات شبیه خمير چربي‌ جگر غاز ودنبلان‌.
دانلود فایل ها