ترجمه Pathogene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا. می باشد

Pathogene به چه معناست و Pathogene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pathogene

(negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا. به خارجی , ریشه انگلیسی (negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا., ترجمه (negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا., کلمات شبیه (negohtap)(ط‌ب‌) بيماريزا.
دانلود فایل ها