ترجمه Payer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (royap) پرداخت‌ كننده‌. می باشد

Payer به چه معناست و Payer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Payer

(royap) پرداخت‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (royap) پرداخت‌ كننده‌., ترجمه (royap) پرداخت‌ كننده‌., کلمات شبیه (royap) پرداخت‌ كننده‌.
دانلود فایل ها