ترجمه Payola در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌ می باشد

Payola به چه معناست و Payola یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Payola

وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌, ترجمه وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌, کلمات شبیه وام‌ غير مستقيم‌ ومخفي‌ كه‌ براي‌ كارهاي‌ تجارتي‌ داده‌
دانلود فایل ها