ترجمه Payroll System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌. می باشد

Payroll System به چه معناست و Payroll System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Payroll System

سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌., ترجمه سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌., کلمات شبیه سيستم‌ پرداخت‌ حقوق‌.
دانلود فایل ها