ترجمه Peccancy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جايز الخط‌ايي‌. می باشد

Peccancy به چه معناست و Peccancy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peccancy

جايز الخط‌ايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جايز الخط‌ايي‌., ترجمه جايز الخط‌ايي‌., کلمات شبیه جايز الخط‌ايي‌.
دانلود فایل ها