ترجمه Pectate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌. می باشد

Pectate به چه معناست و Pectate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pectate

(ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌., ترجمه (ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌., کلمات شبیه (ش‌.) نمك‌ الي‌ ومعدني‌ اسيد پكتيك‌.
دانلود فایل ها