ترجمه Peep Show در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهر فرنگ‌. می باشد

Peep Show به چه معناست و Peep Show یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Peep Show

شهر فرنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شهر فرنگ‌., ترجمه شهر فرنگ‌., کلمات شبیه شهر فرنگ‌.
دانلود فایل ها