ترجمه Penelope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo). می باشد

Penelope به چه معناست و Penelope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penelope

(افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo). به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo)., ترجمه (افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo)., کلمات شبیه (افسانه‌) پنلوپ‌ زوجه‌ اوديسوس‌ (suessydo).
دانلود فایل ها