ترجمه Penicillium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز. می باشد

Penicillium به چه معناست و Penicillium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penicillium

(گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز., ترجمه (گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) قارچ‌ كپكي‌ سبز.
دانلود فایل ها