ترجمه Penologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژه‌ گر كيفرشناسي‌. می باشد

Penologist به چه معناست و Penologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penologist

ويژه‌ گر كيفرشناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ويژه‌ گر كيفرشناسي‌., ترجمه ويژه‌ گر كيفرشناسي‌., کلمات شبیه ويژه‌ گر كيفرشناسي‌.
دانلود فایل ها