ترجمه Pensioner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازنشسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وظ‌يفه‌ خوار , در فارسی : مستمري‌ بگير.

Pensioner به چه معناست و Pensioner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pensioner

بازنشسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازنشسته‌, ترجمه بازنشسته‌, کلمات شبیه بازنشسته‌ , وظ‌يفه‌ خوار به لاتین , مستمري‌ بگير. به لاتین
دانلود فایل ها