خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39493 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39493','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39493 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pentamerous به فارسی

ترجمه Pentamerous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنج‌ تايي‌.

Pentamerous به چه معناست و Pentamerous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentamerous

(ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ , پنج‌ تايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: