ترجمه Pentamerous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پنج‌ تايي‌.

Pentamerous به چه معناست و Pentamerous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentamerous

(ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) پنج‌ جزئي‌ , پنج‌ تايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها