ترجمه Pentathlon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌. می باشد

Pentathlon به چه معناست و Pentathlon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pentathlon

(يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌., ترجمه (يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌., کلمات شبیه (يونان‌ قديم‌) ورزشهاي‌ پنجگانه‌.
دانلود فایل ها