ترجمه Per Second Per Second در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌. می باشد

Per Second Per Second به چه معناست و Per Second Per Second یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Per Second Per Second

(در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌., ترجمه (در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌., کلمات شبیه (در مورد تعيين‌ ميزان‌ سرعت‌ در ثانيه‌) مجذور ثانيه‌.
دانلود فایل ها